Smlouva o zpracování osobních údajů

 

1.      Definice pojmů

1.1.   Správce je společnost SM Research, s. r. o. – Provozovatel JŠ Americká Jazykovka, IČO 607 15 863, e-mailová adresa: info@americkajazykovka.cz, která mj. provozuje www stránky americkajazykovka.cz

1.2.   E-mailová adresa, telefonní číslo, jméno a příjmení subjektu osobních údajů – e-mailová adresa, kterou zadal Subjekt osobních údajů během vyplňování objednávky, poptávkového formuláře, kontaktního formuláře, nebo jiného formuláře dostupném na americkajazykovka.cz. Osobní údaje má subjekt přístupné po přihlášení do svého profilu na stránce https://www.americkajazykovka.cz/cz/Student_Login.aspx kde údaje může měnit;

1.3.   Subjekt osobních údajů – fyzická nebo právnická osoba, která se Správcem uzavřela Smlouvu o zpracování osobních údajů

1.4.   Objednávka – návrh na uzavření Smlouvy, učiněný v elektronické podobě Subjektem osobních údajů;

1.5.   Smlouva – Smlouva o poskytování služeb uzavřená v elektronické nebo tištěné podobě mezi Správcem a Subjektem osobních údajů;

1.6.   Smluvní strany – společné označení pro Správce a Subjekt osobních údajů, kteří uzavřeli Smlouvu.

1.7.   Zájemce o spolupráci – fyzická osoba, která vyplněním poptávkového formuláře, kontaktního formuláře, nebo jiného formuláře dostupném na www.americkajazykovka.cz zadá kontaktní údaje.

1.8.   Webová stránka www.americkajazykovka.cz přímo tato webová stránka s použitím národních domén první úrovně a subdomény této stránky.

1.9.   Klient – osoba, která užívá služby SM Research, s. r. o. – Provozovatel JŠ Americká Jazykovka 


2.      Osobní údaje

2.1.   Správce postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, která jsou zveřejněna na webové stránce Správce.

2.2.   Vzhledem ke skutečnosti, že Subjekt osobních údajů zadává při vyplnění kteréhokoli formuláře na stránkách www.americkajazykovka.cz, své osobní údaje, bere Subjekt osobních údajů na vědomí, že ve vztahu k osobních údajům, které prostřednictvím těchto formulářů poskytne, vystupuje SM Research, s. r. o. – Provozovatel JŠ Americká Jazykovka v pozici správce osobních údajů v souladu s GDPR.

 

3.      Smluvní ujednání

3.1.   Uzavřením objednávky anebo zasláním, kteréhokoli formuláře na stránkách www.americkájazykovka.cz dochází též k uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR s následujícím obsahem:

3.2.   Předmět zpracování: Předmětem zpracování jsou osobní údaje, které Subjekt osobních údajů poskytne Správci prostřednictvím, emailové komunikace anebo vyplněním objednávky či kteréhokoli formuláře na stránkách www.americkajazykovka.cz

3.3.   Doba zpracování: Správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání Smlouvy. Správce po uplynutí lhůty 1 roku od ukončení Smlouvy smaže (odstraní) veškerá data Subjektu osobních údajů, které ke dni ukončení jsou uloženy v databázích Správce (též v hostingových centrech) nebo jiných nosičích dat.

3.4.   Povaha a účel zpracování: Účelem zpracování je plnění povinností dle Smlouvy

3.5.   Typ zpracovávaných osobních údajů: Zpravidla se bude jednat o jméno, příjmení, název, bydliště/sídlo, telefon, email. Osobní údaje týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů Správce nezpracovává. Správce nezpracovává žádný osobní údaj zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR kromě výše uvedených.

3.6.   Kategorie subjektů osobních údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány: Fyzické osoby, se kterými je Správce ve smluvním vztahu.

3.7.   Povinnosti Správce jako zpracovatele osobních údajů: Správce se zavazuje:

3.7.1.zajistit, aby se pověření pracovníci Správce, kteří se dostanou do kontaktu s osobními údaji, zavázali k mlčenlivosti;

3.7.2.provést vhodná technická a organizační zabezpečení, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení Správce zohlední zejména rizika, která představuje zpracování, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo  neoprávněný přístup k nim. Technické zabezpečení dat je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů;

3.7.3.zohlednit povahu zpracování a být Subjektu osobních údajů nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření při plnění povinnosti Subjektů osobních údajů reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů stanovených v kapitole III GDPR (Práva subjektu údajů);

3.7.4.být Subjektu osobních údajů nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR (Zabezpečení osobních údajů), a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má Správce k dispozici;

3.7.5.bez zbytečného odkladu ohlásit Subjektu osobních údajů případy porušení zabezpečení osobních údajů;

3.7.6.poskytnout Subjektu osobních údajů veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny výše uvedené povinnosti a umožní Objednateli kontrolu splnění uvedených povinností. V případě kontroly se Správce zavazuje poskytovat Subjektu osobních údajů součinnost.

3.8.   Další zpracovatelé: Subjekt osobních údajů dává souhlas k tomu, aby Správce zapojil do zpracování osobních údajů, které Subjekt osobních údajů uloží na servery Správce, příp. též v hostingovém centru, další zpracovatele. Správce se zavazuje informovat Subjekt osobních údajů o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytnout Subjektu osobních údajů příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Seznam zpracovatelů je uveden v Zásadách ochrany osobních údajů na https://www.americkajazykovka.cz/cz/gdpr/zasady-ochrany-osobnich-udaju-.aspx


4.      Závěrečná ujednání

4.1.   Smlouva je uzavřena elektronicky, nebo podpisem tištěné verze. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Správcem v elektronické podobě a nejsou přístupné.

4.2.   V případě, že byla smlouva uzavřena podpisem tištěné verze, je smlouva:

4.3.   uchovávaná vhodnými postupy a prostředky tak, aby bylo minimalizováno riziko přístupu k osobním údajům nepovolaným osobám. Pracovníci jsou povinni mimo jiné

4.3.1.neponechávat smlouvy obsahující osobní údaje po dobu své nepřítomnosti na pracovišti volně na pracovním stole nebo jiném přístupném místě.

4.3.2.uchovávat smlouvy obsahující osobní údaje, které pracovník aktuálně nepotřebuje ke své práci, v uzamčených registraturách či zabezpečeném archivu,

4.4.   Správce je oprávněn Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Správce je povinen oznámit skutečnost, že byly Podmínky změněny, ve formě emailu na e-mailovou adresu Subjektu osobních údajů, a to alespoň 15 dnů přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek. Subjekt osobních údajů má právo změny Podmínek odmítnout, a to zasláním výpovědi ve formě dopisu nebo e-mailu, zaslaného na adresu Správce. Neodmítne-li Subjekt osobních údajů změny Podmínek, které mu byly řádně oznámeny, řídí se vztah ze Smlouvy novou verzí Podmínek ve znění, ve kterém byly Subjektu osobních údajů oznámeny.


 

 
Benefit Plus Edenred Sodexo Unišek Benefity
 
Doporučujeme: Pure:katalog - ručně tříděný katalog odkazů Katalog stránek BUJ Firmy obchody a odkazy Newsportal katalog CZIN.eu MPalán.cz Katalog stránek

TOPlist DJ PMC
Naše produktové weby: www.teflinczech.com www.jazykovaskola-brno.cz www.jazykovkabrno.cz www.vyukaanglictiny-brno.cz www.kurzyanglictiny-brno.cz www.vikendove-kurzy-anglictiny-brno.cz www.intenzivni-kurzy-anglictiny-brno.cz www.prazdninove-kurzy-anglictiny-brno.cz www.jazykova-skola-brno-kurzy.cz www.vyuka-anglictiny-brno-kurzy.cz www.kurzy-anglictiny-brno-vyuka.cz www.firemni-kurzy-anglictiny-brno.cz www.individualni-vyuka-anglictiny-brno.cz www.americka-anglictina.cz www.letni-kurzy-anglictiny-brno.cz